Lediga tjänster
Vi har inga annonserade tjänster för tillfället.


Utbildning

Våra utbildningar Interkulturell kommunikation Konflikthantering
Sociala medier Mångfaldsfrågor Teambuilding

 

Våra utbildningar

Vi erbjuder företag och privatpersoner skräddarsydda utbildningar inom flera områden.

Vi anpassar utbildningens omfattning, innehåll och format till företagets behov och förutsättningar.

All Competence använder ett interaktivt synsätt på lärande, vilket innebär att deltagarnas erfarenheter och reflektioner sätts i fokus. Vi strävar alltid efter en dialog mellan deltagare och konsulter, vilket underlättar lärandet.
 

Vi har utbildningar inom:

 • Interkulturell kommunikation
 • Konflikthantering
 • Sociala medier
 • Mångfaldsfrågor
 • Teambuilding

Skicka din förfrågan redan idag till info@allcompetence.com så återkommer vi inom kort med en offert.

 

Interkulturell kommunikation

I en tid av ökad internationalisering på arbetsplatser, blir interkulturell medvetenhet allt viktigare för medarbetare och chefer. Att förstå och uppskatta kulturella skillnader samt att lära sig att arbeta effektivt med kollegor från olika kulturella bakgrunder bidrar till att bryta barriärer och stärka relationer, och leder till innovativa sätt att tänka. Priset på att ignorera kulturella skillnader kan vara högt. Att inte inse kulturens viktiga roll i arbetslivssammanhang kan leda till misslyckade förhandlingar, brutna partnerskap och misslyckade internationella uppdrag.

Priset på att ignorera kulturella skillnader kan vara högt. Att inte inse kulturens viktiga roll i arbetslivssammanhang kan leda till misslyckade förhandlingar, brutna partnerskap och misslyckade internationella uppdrag.

Vi på All Competence erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda företagsutbildningar inom interkulturell kommunikation så att organisationer och anställda blir interkulturellt kompetenta och löper mindre risk för bakslag på grund av kulturella orsaker. Vi erbjuder både individuella och grupputbildningar i form av föreläsningar, seminarier och workshops där vi använder pedagogiska verktyg såsom rollspel, reflektiva inlämningsuppgifter, diskussion och interkulturella spel. Vi utbildar medarbetare i att kartlägga, förstå, kommunicera och integrera kulturella skillnader och likheter i sitt dagliga arbete och sociala liv.

Utbildningens mål
Våra mål med utbildningen är att chefer och medarbetare får ökad interkulturell medvetenhet samt verktyg för att omvandla deras medvetenhet till en sorts kompetens som är givande för alla inblandade.
Dessutom är vårt mål att efter utbildningen ska medarbetare och chefer:

 • Bli kulturellt medvetna
 • Få ökad och fördjupad interkulturell förståelse
 • Kunna reflektera över sin egen kulturella identitet
 • Kunna kommunicera interkulturellt på ett framgångsrikt sätt
 • Utveckla en interkulturell kompetens
   

Målgrupp
Utbildningen är riktad till mångkulturella team, grupper av anställda som arbetar med en eller flera specifika kulturer, ledningsgrupper som arbetar internationellt och grupper av trainees som ska arbeta internationellt. Vidare är vår utbildning riktad till alla medarbetare som vill få ökad interkulturell medvetenhet och kompetens och till de som håller på att möta en ny kultur.

 

Konflikthantering

Konflikthantering är ett vanligt fenomen som hör till vardagen och är en naturlig del av kommunikation. Man måste dock vara medveten om att konflikter varken är fel eller dåliga, utan en del av vår kontakt med andra människor. Vissa konflikter går att förebyggas genom en öppen och klar kommunikation. Andra är oundvikliga och kan trappa upp till något vi inte kan kontrollera.
Eftersom en hel del konflikter är oundvikliga, är det viktigt att man lär sig hantera, förebygga eller styra konflikterna på ett effektivt sätt, så att de inte urartar sig.

I många branscher spenderas oerhört mycket tid på konflikter och en undersökning visar att chefer spenderar cirka 24% av sin tid på att undvika, förbereda eller hantera konflikter. Konflikter kan också göra att det sociala arbetsklimatet försämras betydligt. Om medarbetarna inte trivs, sjunker produktiviteten, arbetsglädjen försvinner och det blir en ökning i sjukskrivningar. Med en korrekt konflikthantering kan man däremot begränsa förlusten på dessa områden.

Vi erbjuder en utbildning i konflikthantering som är kundanpassad. M.a.o. varierar utbildningen i omfattning, innehåll och format. Några av de punkter som tas upp kan vara t.ex. diskussion kring begreppet konflikt, positiva och negativa konflikter, olika former av konflikter, rötter till konflikter, möjliga reaktioner i en konflikt och metoder för konflikthantering/-lösning.

Utbildningens mål
Syftet med utbildningen är att öka graden av medvetande om och förståelse för konflikter och dess orsaker. Deltagarna kommer lära sig det grundläggande i konflikthantering, konfrontera och utveckla olika konfliktsituationer genom t.ex. rollspel.
Man ska också analysera och diskutera hur man uppnår bästa resultat genom olika sätt att hantera en konflikt beroende på vad man vill uppnå.
Efter utbildningen kommer du som är chef att:

 • Ha förståelse för hur du och dina medarbetare agerar i konflikt och hur de kan eskalera
 • Känna till de vanligaste metoderna för konfliktlösning och när de ska användas
 • Kunna öka det positiva informationsflödet genom verbal och icke-verbal kommunikation
 • Känna till effektiva tekniker för konfliktmedling
 • Kunna använda konflikter för att stärka ditt förtroende hos medarbetarna
 • Bli mer självsäker i din egen förmåga att hantera konflikter
   

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till dig som har någon form av personal- eller ledaransvar. Du är chef, företagsledare, projektledare eller HR-specialist.

 

Sociala medier

Sociala medier är nuförtiden en hypad företeelse. Men vad innebär sociala medier egentligen? Sociala medier innebär aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenerat innehåll. Exempel på sociala medier är internetforum, bloggar, poddradio, Facebook, Twitter och LinkedIn. Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina kunder och målgrupper eftersom det är ett enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Sociala medier kan också bli ett forum där företaget har chansen att supporta och hjälpa kunder.

Hur kan företag och organisationer använda sig av sociala medier för att marknadsföra sig själva och stärka relationer med sina kunder? Hur gör man rent praktiskt när man använder Twitter, Facebook, Youtube m.m.? Vi erbjuder skräddarsydd utbildning inom sociala medier i form av t.ex. workshops där man har möjlighet att t.ex. diskutera och göra övningar. Vår utbildning kommer göra dig väl rustad att börja bygga en framgångsrik närvaro i sociala medier från dag ett.

Några av de punkter som kan tas upp är hur företag/organisationer kan använda sociala medier i sin kommunikation med målgruppen och marknadsföring (strategier), exempel på framgångsrika satsningar, vad man bör undvika, m.m. Man får möjlighet att se hur de vanligaste tjänsterna fungerar och man får också testa tjänsterna genom att t.ex. skapa konto, ladda upp bilder, skapa fansida, m.m.

Utbildningens mål
Vårt mål är att du efter utbildningen ska ha teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att:

 • Känna till möjligheter och risker med sociala medier
 • Veta vilka sociala medier som passar olika syften
 • Veta vad du bör tänka på när du använder sociala medier
 • Känna till olika strategier företag och organisationer kan använda för att stärka sina relationer med kunder och andra intressenter genom sociala medier
 • Kunna förankra din satsning i organisation och verksamhetsmål
 • Kunna använda de vanligaste tjänsterna såsom Twitter, Facebook, Youtube, m.fl.
   

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till marknadsassistenter, - koordinatorer och -chefer, brand managers, försäljnings- och produktchefer samt informatörer och andra som arbetar med PR/reklam/marknad.

 

Mångfaldsfrågor

Ordet mångfald har blivit populärt i flera sammanhang, inte minst inom arbetslivet. Dels strävar man efter att skapa arbetsplatser som är mer öppna för olika grupper och människor. Dels används ordet för att karakterisera hur ett positivt arbetsklimat, där all människor kommer till sin rätt, kan se ut.

Men vad betyder egentligen mångfald? Mångfald är ett väldigt svårt begrepp och det finns ingen enhetlig definition. Enligt Svenska Akademins ordlista betyder mångfald "en mängd enheter" medan dess engelska motsvarighet diversity avser olikheter. En bra definition av mångfald är:

"Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är att leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor."

Många svenska företag och organisationer brukar koppla mångfald enbart till etnisk mångfald, som om de var synonymer. Men i själva verket är begreppet mycket bredare och innefattar inte bara olikheter som har med grupptillhörighet att göra (etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning etc) utan också skillnader utifrån ett individuellt perspektiv, dvs. olikheter gällande utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och kunskaper.

Med utgångspunkt i din organisations behov ger vi dig verktygen för att använda människors olikheter (inte bara i avseende etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning, religion, funktionshinder) i exempelvis personlighet, kompetens och erfarenhet som en resurs. I utbildningen visas exempel på hur du som arbetsgivare aktivt kan arbeta för att främja lika möjligheter, dra nytta av människors olikheter samt motverka diskriminering och mobbning på arbetsplatserna. Vi kombinerar teori med övningar, diskussion och rollspel (t.ex. mångfaldsspel).

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning kommer du ha bättre förutsättningar för att effektivt tillvarata människors olikheter samt att stödja en framsynt kompetensförsörjning. Vidare ska du få ökad kunskap och de krav som ställs i lagstiftningen mot diskriminering. Slutligen kommer du kunna genomföra framgångsrikt arbete med mångfaldsfrågor så att du blir attraktivare och lönsammare som arbetsgivare.

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till dig som har någon form av personal- eller ledaransvar. Du är chef, företagsledare, projektledare eller HR-specialist.

 

Teambuilding

Ett team innebär en gruppering människor som samverkar för ett gemensamt mål, resultat och där deltagarna tar på sig olika uppgifter och antar olika roller.
Alla som arbetar tillsammans har nytta av teambuilding för att öka samhörigheten och "vi-känslan" i gruppen. Ett team består ofta av individer med stora olikheter där det gäller att finna förståelse för varandra. Teambuilding kan vara ett sätt att lära sig hur man kan dra nytta av varandras styrkor på bästa möjliga sätt.

Våra teambuildingsutbildningar kan ha olika inriktningar och är kundanpassade, dvs. utifrån företagets verksamheter, storlek, uppbyggnad och förutsättningar. Dessutom kan våra utbildningar ha fokus på olika aspekter såsom kommunikation, värderingar och trivsel. När det gäller en nybildad grupp handlar det oftast om att lära känna varandra. Ett team som redan arbetat tillsammans under några år kan behöva hjälp med att effektivisera kommunikation, gruppens dynamik och drivkrafter.

Vår utbildning hjälper dig att skapa ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter. Dessutom kombinerar vi teori med gruppövningar och diskussioner där man uppmärksammar problem relaterade till gruppen.

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning ska deltagarna uppnå:

 • Ökat förtroende inom gruppen
 • Ökat arbetsglädje och effektivitet
 • Minskad personalomsättning och frånvaro
 • Ökad kvalitet på tjänster och produkter
 • Minskad risk för felaktiga beslut
 • Och även ökade intäkter/minskade kostnader (som resultat av färre konflikter)
   

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla medarbetare som på olika sätt ingår i någon form av team på sin arbetsplats.