Lediga tjänster
Vi har inga annonserade tjänster för tillfället.


Garanti

Bemanning

All Competence garanterar att uthyrd konsult har erforderlig kompetens enligt fastställd kravprofil. Om aktuell konsult inte skulle uppfylla kraven och således inte kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt ombesörjer All Competence att byta ut konsulten inom skälig tid enligt överenskommelse.
 

Reklamationsgaranti

Om kunden inte är nöjd med konsulten och/eller utfört arbete är kunden inte skyldig att betala ersättning för konsultens arbete. En förutsättning härför är att kunden omgående skriftligen reklamerar till All Competence. Garantin gäller retroaktivt för maximalt tio (10) dagars arbete.

När det gäller rekrytering, om kunden inte är nöjd så kan kunden kräva att vi kostnadsfritt gör en ny rekrytering inom en period av 3 månader.
 

Avbrottsgaranti

Kunden kan när som helst under pågående uppdrag avbryta rekryteringen. Är skälet att kunden inte är nöjd med vår rekrytering så debiteras inga kostnader. Skulle det vara av annan orsak som inte leverantören kan påverka så debiteras 1/3 del av överenskommet rekryteringsarvode.
 

Sekretessgaranti

All Competence garanterar att förtrolig information om uppdrag, order, kunder, och andra företagsuppgifter inte sprids vidare. Samtliga medarbetare har tagit del av och skrivit på avtal om sekretess, tystnadsplikt och lojalitet. Tystnadsplikten gäller även efter uppdragets upphörande.